Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders

ZEEWOLDE, THE NETHERLANDS | November 09, 2012
 
Summary

Oproep tot het bijwonen van de buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de “Vergadering”) van Spyker N.V., gevestigd te Zeewolde, te houden op vrijdag 21 december 2012, aanvang 11.00 uur, ten kantore van de vennootschap, Edisonweg 2, 3899  AZ Zeewolde. 

Details

In de Vergadering zal onder meer aan de orde komen een voorstel tot statutenwijziging. De agenda voor de Vergadering met toelichting, de volledige tekst van het voorstel tot statutenwijziging, alsmede de overige stukken die volgens de wet of statuten ter visie moeten liggen, zijn vanaf 9 november 2012 voor aandeelhouders kosteloos verkrijgbaar bij de vennootschap (+31 36 5358787, info@spykercars.com) alsmede bij ABN AMRO Bank N.V. (“ABN AMRO”), Gustav Mahlerlaan 10 te Amsterdam (+ 31 20 344 2000,  corporate.broking@nl.abnamro.com) en liggen aldaar vanaf 9 november 2012 tot de afloop van de Vergadering ter inzage. 

De directie heeft bepaald dat voor deze Vergadering ten aanzien van de gewone aandelen aan toonder als aandeelhouder of anderszins vergadergerechtigde gelden, zij die per vrijdag 23 november 2012 bij sluiting van de effectenhandel aan NYSE Euronext Amsterdam (het Registratietijdstip) die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door de directie daartoe aangewezen (deel)register. Voor houders van gewone aandelen aan toonder zijn als (deel)register aangewezen de administraties van de intermediairs zoals gedefinieerd volgens de Wet giraal effectenverkeer (“Intermediairs”).  

Toegang tot de Vergadering hebben: 

1. houders van gewone aandelen aan toonder of hun  gevolmachtigden, die zich uiterlijk op  vrijdag 14 december 2012 via www.abnamro.com/evoting of hun bank of commissionair hebben aangemeld bij ABN AMRO. De Intermediairs dienen uiterlijk op vrijdag 14 december 2012 voor 17.45 uur via www.abnamro.com/intermediary aan ABN AMRO een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de desbetreffende houder op het Registratietijdstip gehouden en ter registratie  aangemeld wordt. Via de bank krijgen deze houders van gewone aandelen aan toonder een ontvangstbewijs dat geldt als toegangsbewijs voor de Vergadering; 

2. houders van gewone aandelen op naam en van Aandelen A, die per vrijdag 14 december 2012 staan ingeschreven als aandeelhouder in het aandeelhoudersregister van de vennootschap en die de vennootschap uiterlijk op vrij]dag 14 december 2012  schriftelijk op de hoogte hebben gesteld dat zij de Vergadering zullen bijwonen.  

Stemmen via internet/volmacht 

Aandeelhouders die niet in persoon de Vergadering wensen bij te wonen kunnen tot uiterlijk vrijdag 14 december 2012 via ABN AMRO aan de secretaris van de directie steminstructies geven om namens de aandeelhouder stem uit te brengen op de Vergadering. Voor het geven van steminstructies dient de aandeelhouder zijn aandelen aan te melden als hierboven beschreven. Aandeelhouders kunnen hun steminstructies elektronisch doorgeven via www.abnamro.com/evoting.  

Aandeelhouders die niet in staat zijn om hun stem via internet kenbaar te maken aan de secretaris van de directie kunnen gebruik maken van een formulier dat bij ABN AMRO kan worden opgevraagd (+31 20  344 2000). Voor het geven van steminstructies dient de aandeelhouder zijn aandelen aan te melden als hierboven beschreven. Het steminstructieformulier  voorziet tevens in de  mogelijkheid om een andere persoon als gevolmachtigde aan te wijzen. Na invulling en ondertekening kan het formulier per post worden verstuurd aan ABN AMRO Bank N.V., p/a Corporate Broking, PAC HQ7050, Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam of per fax (+31 20 628 8481) . Het formulier dient uiterlijk op vrijdag 14 december 2012 door ABN AMRO te zijn ontvangen.

Files
SPYKER N.V.
Edisonweg 2
3899 AZ Zeewolde
the Netherlands

PR CONTACT
SPYKER N.V.
Sander van Dijk
vandijk@spykercars.com
Spyker Press Kits

Download Hi-res images and background information