BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 28 MEI 2014

Oproep tot het bijwonen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de “Vergadering”) van Spyker N.V., gevestigd te Zeewolde, te houden op woensdag 28 mei 2014, aanvang 16.00 uur, ten kantore van de vennootschap.

Zeewolde, Nederland | April 25, 2014
 
Details


In de Vergadering zal onder meer aan de orde komen een voorstel tot statutenwijziging. De agenda voor de Vergadering met toelichting, de volledige
tekst van het voorstel tot statutenwijziging, alsmede de overige stukken die
volgens de wet of statuten ter visie moeten liggen, zijn vanaf
25 april 2014
voor aandeelhouders kosteloos verkrijgbaa
r bij de vennootschap (+31 36 5358787 of investor@spykercars.com) en liggen aldaar vanaf 25 april 2014 tot de afloop van de Vergadering ter inzage. De stukken zijn dan tevens beschikbaar op spykercars.com/investors.


De directie heeft bepaald dat voor deze Vergadering ten aanzien van de
gewone aandelen aan toonder als aandeelhouder of anderszins vergadergerechtigde
gelden, zij die per 30 april 2014 om 17.00 uur (het Registratietijdstip)
die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door de directie
daartoe aangewezen (deel)register. Voor houders van gewone aandelen aan toonder
zijn als (deel)register aangewezen de administraties van de intermediairs zoals
gedefinieerd volgens de Wet giraal effectenverkeer (“Intermediairs”). Voor houders van gewone aandelen op naam en van Aandelen A is het aandeelhoudersregister van de vennootschap als register aangewezen.


Toegang tot de Vergadering hebben: 1. houders van gewone aandelen aan toonder of hun gevolmachtigden, die zich zelf, of via hun bank of commissionair hebben aangemeld, uiterlijk op 21 mei 2014 bij
  investor@spykercars.com. De aanmelding dient vergezeld te gaan van een
  schriftelijke verklaring van de Intermediair of een depotbewijs waarin is
  opgenomen het aantal aandelen dat door de desbetreffende houder op het
  Registratietijdstip wordt gehouden en ter registratie wordt aangemeld. De
  verklaring dient uiterlijk op
  21 mei 2014 om 17.00 uur te zijn ontvangen
  door de vennootschap. De vennootschap verstrekt deze houders van gewone
  aandelen aan toonder een ontvangstbewijs dat geldt als toegangsbewijs voor de
  Vergadering;

 2. houders van gewone aandelen op naam en van Aandelen A, die per het Registratietijdstip staan ingeschreven als aandeelhouder in het aandeelhoudersregister van de vennootschap en die de vennootschap via investor@spykercars.com uiterlijk op 21 mei 2014 om 17.00 uur op de hoogte hebben gesteld dat zij de Vergadering zullen bijwonen.
Stemmen via volmachtAandeelhouders die niet in persoon de Vergadering wensen bij te wonen kunnen tot uiterlijk 21 mei 2014 bij stemvolmacht steminstructies geven aan de directie van de vennootschap, t.a.v. de CFO, om namens de aandeelhouder stem uit te brengen op de Vergadering. Voor het geven van steminstructies dient de aandeelhouder zijn aandelen aan te melden als hierboven beschreven. De stemvolmacht kan worden opgevraagd bij de vennootschap (+31 36 5358787, of investor@spykercars.com). De stemvolmacht voorziet tevens in de mogelijkheid om een andere persoon als gevolmachtigde aan te wijzen. Na invulling en ondertekening kan het formulier per post worden verstuurd aan Spyker N.V., afdeling Investor Relations, Edisonweg 2, 3899 AZ Zeewolde of per email (investor@spykercars.com). Het formulier dient uiterlijk op 21 mei 2014 door de vennootschap te zijn ontvangen.

SPYKER N.V.
Edisonweg 2
3899 AZ Zeewolde
The Netherlands

CONTACT
SPYKER N.V.
Arjen Dikken
arjen.dikken@spykercars.com
Spyker Press Kits

Download Hi-res images and background information