EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS MEETING

Zeewolde, The Netherlands | November 29, 2013
 
Details

Invitation to attend the Extraordinary Meeting of Shareholders (“the Meeting”) of Spyker N.V., established in Zeewolde, the Netherlands, to be held at the company’s offices at Edisonweg 2, 3988 AZ Zeewolde, on Monday, December 30, 2013, commencing at 15.00 hours.

The agenda for the Meeting, the explanation to the agenda, as well as the other documents that have to be available for inspection according to Dutch law or the company’s articles of association, are available free of charge for shareholders as of November 29, 2013, at the company (+31 36 5358787 or via investor@spykercars.com) and can be inspected at the company as of November 29, 2013 until the end of the Meeting. The documents will also be available as per the above mentioned date on spykercars.com under the header “Corporate News”.

As regards the holders of ordinary bearer shares or others who have the right by law to attend the Meeting, the management board has determined that that those, who are registered as such in the register (or part of it) designated by the management board as per December 2, 2013 at 17.00 hours (the Moment of Registration) have those rights and are registered as such. As regards the holders of ordinary bearer shares the register (or part of it) that has been designated concerns the administrations of the intermediaries as defined the Dutch Securities Book-Entry Administration and Transfer Act “Intermediaries”.

As regards the holders of ordinary registered shares and of shares class A, the company’s shareholders register has been designated as the register.

Access to the Meeting have:

1. Those holders of ordinary bearer shares or their proxy holders, who have, either by themselves, through their bank or through their broker, made their application to attend no later than on December 23, 2013 at investor@spykercars.com. The application has to be accompanied by a written statement of the Intermediary or a proof of deposit, which contains the number of shares that the holder concerned holds on the Moment of Registration and is applied for registration. The statement has to be in the possession of the company no later than December 23, 2013 at 5 p.m. CET. In return the company will provide the holders of ordinary bearer shares a confirmation which will be valid as admission ticket for the Meeting.

2. Those holders of ordinary registered shares and of shares class A, who have been registered as shareholders in the company’s shareholders register per the Moment of Registration and who have informed the company no later than December 23, 2013 at 5 p.m. CET via investor@spykercars.com that they will attend the Meeting.

Voting via proxy:

Shareholders who do not wish to attend the Meeting in person, can, no later than December 23, 2013, provide voting instructions by vote proxy to the management board of the company, at the attention of the CFO, to vote at the Meeting at their behalf. In order to give voting instructions, the shareholder must make the application for his shares as described above. The vote proxy can be obtained at the company (+31 36 5358787 or via investor@spykercars.com). Through the vote proxy one can also appoint other persons as its proxy holder. After completing and signing, the form can be sent by regular mail to Spyker N.V., Finance Department, Edisonweg 2, 3899 AZ Zeewolde, the Netherlands or by email (investor@spykercars.com). The form has to be received by the company no later than December 23, 2013.

[The above is an English translation of the Dutch text. An attempt has been made to translate as literally as possible but differences may occur. The Dutch text will govern by law]

__________________________________________________________________

Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders Spyker N.V.

Oproep tot het bijwonen van de buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de “Vergadering”) van Spyker N.V., gevestigd te Zeewolde, te houden op maandag 30 december 2013, aanvang 15.00 uur, ten kantore van de vennootschap, Edisonweg 2, 3899 AZ Zeewolde.

De agenda voor de Vergadering met toelichting, alsmede de overige stukken die volgens de wet of statuten ter visie moeten liggen, zijn vanaf 29 november 2013 voor aandeelhouders kosteloos verkrijgbaar bij de vennootschap (+31 36 5358787 of investor@spykercars.com) en liggen aldaar vanaf 29 november 2013 tot de afloop van de Vergadering ter inzage. De stukken zijn dan tevens beschikbaar op spykercars.com onder “Corporate News”.

De directie heeft bepaald dat voor deze Vergadering ten aanzien van de gewone aandelen aan toonder als aandeelhouder of anderszins vergadergerechtigde gelden, zij die per 2 december 2013 om 17.00 uur (het Registratietijdstip) die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door de directie daartoe aangewezen (deel)register. Voor houders van gewone aandelen aan toonder zijn als (deel)register aange- wezen de administraties van de intermediairs zoals gedefinieerd volgens de Wet giraal effectenverkeer (“Intermediairs”). Voor houders van gewone aandelen op naam en van Aandelen A is het aandeelhouders- register van de vennootschap als register aangewezen.

Toegang tot de Vergadering hebben:

1. houders van gewone aandelen aan toonder of hun gevolmachtigden, die zich zelf, of via hun bank of commissionair hebben aangemeld, uiterlijk op 23 december 2013 bij investor@spykercars.com. De aanmelding dient vergezeld te gaan van een schriftelijke verklaring van de Intermediair of een depotbewijs waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de desbetreffende houder op het Registratietijdstip wordt gehouden en ter registratie wordt aangemeld. De verklaring dient uiterlijk op 23 december 2013 om 17.00 uur te zijn ontvangen door de vennootschap. De vennootschap verstrekt deze houders van gewone aandelen aan toonder een ontvangstbewijs dat geldt als toegangsbewijs voor de Vergadering;

2. houders van gewone aandelen op naam en van Aandelen A, die per het Registratietijdstip staan ingeschreven als aandeelhouder in het aandeelhoudersregister van de vennootschap en die de vennootschap via investor@spykercars.com uiterlijk op 23 december 2013 om 17.00 uur op de hoogte hebben gesteld dat zij de Vergadering zullen bijwonen.

Stemmen via volmacht:

Aandeelhouders die niet in persoon de Vergadering wensen bij te wonen kunnen tot uiterlijk 23 december 2013 bij stemvolmacht steminstructies geven aan de directie van de vennootschap, t.a.v. de CFO, om namens de aandeelhouder stem uit te brengen op de Vergadering. Voor het geven van steminstructies dient de aandeelhouder zijn aandelen aan te melden als hierboven beschreven. De stemvolmacht kan worden opgevraagd bij de vennootschap (+31 36 5358787, of investor@spykercars.com). De stemvolmacht voorziet tevens in de mogelijkheid om een andere persoon als gevolmachtigde aan te wijzen. Na invulling en ondertekening kan het formulier per post worden verstuurd aan Spyker N.V., afdeling Finance, Edisonweg 2, 3899 AZ Zeewolde of per email (investor@spykercars.com). Het formulier dient uiterlijk op 23 december 2013 door de vennootschap te zijn ontvangen.

Images
SPYKER N.V.
Edisonweg 2
3899 AZ Zeewolde
the Netherlands

CONTACT
SPYKER N.V.
Arjen Dikken

Spyker Press Kits

Download Hi-res images and background information